Sídlo - fakturační adresa

GeoEko, s. r. o.

Jabloňová 815
537 01 Chrudim

+420 607 626 437

info@geoeko.cz

IČ: 018 28 398
DIČ: CZ01828398

Zápis v obchodním rejstříku: C 38355 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2201133458 / 2010

Pobočka - office Pardubice

GeoEko, s. r. o.

Fáblovka 553
533 52 Staré Hradiště u Pardubic

+420 607 626 437

Pobočka - office Děčín

GeoEko, s. r. o.

Růžová 282
405 02 Děčín

+420 607 626 437

O nás

Ing. Marek Čáslavský, Ph.D., vedení společnosti, výroba a prodej

607 626 437 / marek.caslavsky@geoeko.cz

Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a od roku 1999 se věnuje oblasti hydrogeologie a sanační geologie. V letech 2005 až 2006 pracoval v oblasti těžby ložisek, kde se věnoval výpočtu zásob. Od roku 2006 do 2009 pracoval jako Project Manager v hydrogeologické společnosti, kde se věnoval především sanačním pracem a havarijní službě. Od roku 2009 do konce roku 2014 pracoval v oblasti energetiky, kde měl na starost zajišťování dodržování legislativních požadavků v oblasti OŽP na desítkách provozoven. Je autorem několika patentů, užitných vzorů a odborných publikací u nás i v zahraničí.

Marek Čáslavský je odborně způsobilá osoba projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v hydrogeologii a v sanační geologii (č. 2076/2008); odborně způsobilá osoba pro provádění zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 3 písm. a) a b) vyhlášky č. 450/2005 Sb.,v platném znění; interní auditor dle ČSN EN ISO 140001 a ČSN EN ISO 190111.

Mgr. Kateřina Drncová, geolog, hydrogeologie, ekologie

775 869 333 / katerina.drncova@geoeko.cz

Vystudovala v roce 2015 magisterské studium Univerzity Palackého v Olomouci, obor Ochrana a tvorba krajiny a v roce 2012 bakalářské studium Mendelovy univerzity v Brně, obor Agroekologie. V současnosti se věnuje ekologii ve firmě GeoEko.

Bc. David Hibler, geolog, inženýrská geologie, hydrogeologie

733 503 336 / david.hibler@geoeko.cz

Vystudoval  v roce 2014 Masarykovu univerzitu, bakalářský obor Geologie. V  současnosti studuje navazující magisterský  na Univerzitě Palackého, obor Environmentální geologie.

Josef Starý, technik, vzorkař

723 347 751 / josef.stary@geoeko.cz

Více než 15 let v oblasti odběru vzorků zemin a podzemních vod. Ve společnosti GeoEko provádí terénní práce a odběr vzorků.

Ing. Petr Čajánek, zástupce společnosti pro oblast Morava, hydrogeolog, inženýrský geolog

777 698 607 / petr.cajanek@geoeko.cz

Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, 5 let pracoval jako úředník vodoprávního úřadu, od roku 2007 se plně věnuje projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oborech hydrogeologie, inženýrská a sanační geologie.

Petr Čajánek je odborně způsobilá osoba projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech inženýrská geologie, hydrogeologie a sanační geologie (č. 2262/2015); disponuje odbornou způsobilostí k výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství.

Mgr. Miloslav Malík, zástupce společnosti pro oblast Sever, ekolog

724 636 260 / miloslav.malik@geoeko.cz

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, má 20-ti leté zkušenosti s podnikovou ekologií – zavádění environmentálního management systému dle ISO 14001, tvorba vnitřních dokumentů, řešení havárií (dle vodního zákona), řízení sanací, odpadového hospodářství (odpadový hospodář), vodního hospodářství, nakládání s chemickými látkami, ochrana přírody.

Stanislav Čáslavský, DiS., autorizovaný technik v oboru zdravotní technika

605 440 829 / s.caslavsky@seznam.cz

Projektuje pro společnost GeoEko čistírny odpadních vod,  septiky, jímky na vyvažení, akumulační nádrže na dešťovou vodu, typové odlučovače tuků a ropných látek, jsou-li umístěny v objektu nebo jeho bezprostřední blízkosti a jsou součástí vnitřní nebo objektové kanalizace. Dále požární vodovody neveřejné vnější, vnitřní, zavodněné, nezavodněné, vodovodní a kanalizační přípojky. Dále projektuje zdravotně technické instalace (vnitřní rozvody vodovodu - pitné a požární vody, vnitřní rozvody splaškových a dešťových vod).

Spolupracujeme

Střední průmyslová škola Chemická Pardubice

Střední průmyslová škola Chemická Pardubice

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Laboratoř výzkumu a managementu rizik

Vysoká škola báňskáVysoká škola báňská

Sponzorujeme

ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU,z.s.
www.microfutsal.eu

ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU,z.s.

FC Zaječice

Poptejte nezávazně naše služby

Ikona zpět nahoru
(Design + Code) = moje GRAFIKA